پوششهای صنعتی و تجاری

رنگ و پوشش های صنعتی و تجاری شرکت پوشش های صنعتی دریایی با نام تجاری شیمی لوکس در پایه حلال عرضه می گردد. محصولات تولیدی شیمی لوکس در این طبقه را می توانید در جودل زیر ملاحظه کنید.

Product List

زیرگروهنام محصولکد محصولتوضیح کوتاهاطلاعات بیشترTDSMSD
پايه حلالواش پرايمر1اين محصول يك آستر دو جزيي بر پايه رزين پلي وينيل بوتيرال مي باشد . اين محصول بعنوان عامل ارتقاء چسبندگي بر روي سطوحي كه پوشش هاي مرسوم بر روي آنها ضعف و يا عدم چسبندگي دارند، استفاده مي شود . واش پرايمر شيمي لوكس داراي مشخصه هاي چسبندگي عالي، خشك شدن واش پرايمر
پايه حلالرنگ استخري1رنگ استخري رنگ استخري
پايه حلالرنگ ترافيك دو جزيي1رنگ ترافيك دو جزيي رنگ ترافيك دو جزيي
پايه حلالرنگ ترافيك يك جزيي1رنگ ترافيك يك جزيي رنگ ترافيك يك جزيي
پايه حلالرنگ رويه آكريليك هواخشك1رنگ رويه آكريليك هواخشك رنگ رويه آكريليك هواخشك
پايه حلاللاك كوره اي1لاك كوره اي لاك كوره اي
پايه حلالآستر كوره اي1آستر كوره اي آستر كوره اي
پايه حلالرنگ رويه آكريليك كوره اي1رنگ رويه آكريليك كوره اي رنگ رويه آكريليك كوره اي
پايه حلالرنگ رويه كوره اي پلي استر - ملامين1رنگ رويه كوره اي پلي استر - ملامين رنگ رويه كوره اي پلي استر - ملامين
پايه حلالرنگ رويه كوره اي آلكيد-ملامين1رنگ رويه كوره اي آلكيد-ملامين رنگ رويه كوره اي آلكيد-ملامين
پايه حلالرنگ چكشي1رنگ چكشي رنگ چكشي
پايه حلالرنگ سوله1رنگ سوله رنگ سوله
پايه حلالرويه صنعتي سريع خشك آلكيدي1رويه صنعتي سريع خشك آلكيدي رويه صنعتي سريع خشك آلكيدي
پايه حلالرويه صنعتي آلكيدي1رويه صنعتي آلكيدي رويه صنعتي آلكيدي
پايه حلالپوشش مياني آلكيدي1پوشش مياني آلكيدي پوشش مياني آلكيدي
پايه حلالآستر ضد خوردگي سريع خشك آلكيدي1آستر ضد خوردگي سريع خشك آلكيدي آستر ضد خوردگي سريع خشك آلكيدي
پايه حلالآستر معمولي سريع خشك آلكيدي1آستر معمولي سريع خشك آلكيدي آستر معمولي سريع خشك آلكيدي
پايه حلالآستر ضد خوردگي آلكيدي1آستر ضد خوردگي آلكيدي آستر ضد خوردگي آلكيدي
پايه حلالآستر معمولي آلكيدي1آستر معمولي آلكيدي آستر معمولي آلكيدي
پايه حلالآستر اكسيد آهن آلكيدي (ضد زنگ)1آستر اكسيد آهن آلكيدي (ضد زنگ) آستر اكسيد آهن آلكيدي (ضد زنگ)