ساختمانی و تزئینی

رنگ های ساختمانی و تزئینی شرکت پوشش های صنعتی دریایی با نام تجاری شیمی لوکس در دو گروه پایه آب و حلال عرضه می گردد. از محصولات تولیدی این گروه می توان به انواع رنگ های الکیدی, انواع رنگ های اکریلیک, رنگ های پلاستیک و نیمه پلاستیک اشاره کرد.

Product List

زیرگروهنام محصولکد محصولتوضیح کوتاهاطلاعات بیشترTDSMSD
پايه حلالخمير هاي رنگي آلكيدي1خمير هاي رنگي آلكيدي خمير هاي رنگي آلكيدي
پايه حلالرنگپايه (بيس تينت) آلكيدي1رنگپايه (بيس تينت) آلكيدي رنگپايه (بيس تينت) آلكيدي
پايه حلالمات كننده آلكيدي1مات كننده آلكيدي مات كننده آلكيدي
پايه حلالرنگ جدول آكريليكي1رنگ جدول آكريليكي رنگ جدول آكريليكي
پايه حلالرنگ جدول آلكيدي1رنگ جدول آلكيدي رنگ جدول آلكيدي
پايه حلالآستر آلكيدي1آستر آلكيدي آستر آلكيدي
پايه حلالجلاي آلكيدي1جلاي آلكيدي جلاي آلكيدي
پايه حلالپوشش زيرين آلكيدي1پوشش زيرين آلكيدي پوشش زيرين آلكيدي
پايه حلالرنگ روغني مات آلكيدي1رنگ روغني مات آلكيدي رنگ روغني مات آلكيدي
پايه حلالرنگ روغني براق آلكيدي1رنگ روغني براق آلكيدي رنگ روغني براق آلكيدي
پايه آبرنگ آكريليك بافت دار1رنگ آكريليك بافت دار رنگ آكريليك بافت دار
پايه آبرنگ آكريليك منعطف ديوار1رنگ آكريليك منعطف ديوار رنگ آكريليك منعطف ديوار
پايه آبرنگ آكريليك منعطف سقف1رنگ آكريليك منعطف سقف رنگ آكريليك منعطف سقف
پايه آبرنگ كنيتكس آكريليكي1رنگ كنيتكس آكريليكي رنگ كنيتكس آكريليكي
پايه آبآستر درزگير آكريليكي1آستر درزگير آكريليكي آستر درزگير آكريليكي
پايه آبرنگپايه (بيس تينت) آكريليك1رنگپايه (بيس تينت) آكريليك رنگپايه (بيس تينت) آكريليك
پايه آبآستر زيركار آكريليكي1آستر زيركار آكريليكي آستر زيركار آكريليكي
پايه آبرنگ اكريليك سيليكوني نما1رنگ اكريليك سيليكوني رنگ اكريليك سيليكوني نما
پايه آبرنگ آكريليك ابريشمي1رنگ آكريليك ابريشمي رنگ آكريليك ابريشمي
پايه آبرنگ آكريليك داخلي براق1رنگ آكريليك داخلي براق رنگ آكريليك داخلي براق
پايه آبرنگ آكريليك داخلي نيم براق1رنگ آكريليك داخلي نيم براق رنگ آكريليك داخلي نيم براق
پايه آبخمير هاي رنگي پلاستيك1خمير هاي رنگي پلاستيك خمير هاي رنگي پلاستيك
پايه آبرنگپايه (بيس تينت) پلاستيك1رنگپايه (بيس تينت) پلاستيك رنگپايه (بيس تينت) پلاستيك
پايه آبرنگ نيم پلاستيك1رنگ نيم پلاستيك رنگ نيم پلاستيك
پايه آبرنگ پلاستيك1رنگ پلاستيك رنگ پلاستيك
پايه آبرنگ آكريليك نماي ساختمان1رنگ آكريليك نماي ساختمان رنگ آكريليك نماي ساختمان
پايه آبرنگ آكريليك داخلي مات1رنگ آكريليك داخلي مات رنگ آكريليك داخلي مات